top of page

Privacybeleid

Schoonheidssalon Beauty Colours hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schoonheidssalon Beauty Colours houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Onder Schoonheidssalon Beauty Colours ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schoonheidssalon Beauty Colours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Communicatie over de afspraak en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen afspraak.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon Beauty Colours de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam.

- Tussenvoegsel.

- Achternaam.

- (Zakelijk) Telefoonnummer.

- (Zakelijk) E-mailadres.

- Intake formulier met diagnose van huid, nagels of haren en eventuele gezondheid gegevens.

- Producten die worden gebruikt tijdens de behandeling.

- Producten voor thuisgebruik.

- Voor- en na foto’s van de behandeling.

- Het afhandelen van de betaling.

verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

De naam, het adres en het telefoonnummer worden gebruikt voor:

Aanleggen dossier nieuwe klant. Contant voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak. Het reageren op een bestellen, (aan)vraag en/of boeking

Het e-mail adres word gebruikt voor:

Schoonheidssalon Beauty Colours gebruikt de naam en het email adres om afspraken te bevestigen, afspraak herinneringen, afspraken te wijzigen, afspraken te annuleren, facturen versturen, feedback verzoeken, verjaardag mail, informatie toe te sturen over activiteiten en/of diensten van Schoonheidssalon Beauty Colours. Een keer per maand word er een nieuwsbrief verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar info@beautycolours.nl.

De gezondheidsgegevens huiddiagnose nageldiagnose en haardiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren. 

De informatie over product gebruik van de gegeven behandelingen wordt gebruikt om eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

De informatie over het thuis gebruik van de producten word gebruikt om op de hoogte te zijn van wat mijn klanten graag gebruiken qua producten.

De voor- en na foto’s van de behandelingen kunnen worden gebruikt voor publicatie of reclame doeleinde.

De betaling afhandeling word gebruikt omdat Schoonheidssalon Beauty Colours wettelijk is verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

Uw persoonsgegevens worden door (Schoonheidssalon Beauty Colours) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de   

       financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

-  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.

-  Het verzorgen van de (financiële) administratie.

- Treatwell, een online boekingsprogramma die zich ook aan het privacy beleid houdt. Meer informatie over hun privacy beleid kunt u vinden op: https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zou ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verstrek enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Schoonheidssalon Beauty Colours bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-   Alle personen die namens Schoonheidssalon Beauty Colours van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-   Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

-   Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

-   Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-   Ik test sten evalueer regelmatig mijn maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
  

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen en-/of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

Contactgegevens

Schoonheidssalon Beauty Colours

Edisonweg 3a

3404LA 

IJsselstein 

Info@beautycolours.nl 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.
 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.
 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

bottom of page